Профорієнтаційна робота

МНВК — центр профорієнтації

Одним з найважливіших напрямків модернізації освіти в Україні є перехід до профільного навчання. Профільне навчання є видом диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення – одного з найголовніших факторів розвитку особистості. Незначний життєвий досвід учня, що отримав базову середню освіту, недостатнє знання своїх психофізіологічних та особистісних якостей породжують певні труднощі при професійному самовизначенні. Тому дуже важливо створити всі умови для того, щоб дитина мала можливість обрати те, що їй підходить, що допоможе їй реалізувати свій творчий потенціал, знайти свою професію та зайняти відповідну нішу в суспільстві, сприятиме її конкурентноздатності на сучасному ринку праці. У зв’язку з цим все більше переваг надається системі спеціалізованої підготовки, адже профільне навчання – не лише поглиблення наукових знань, але й набуття молоддю трудових умінь й навичок і навіть отримання професії, що дає змогу включатися у повноцінне життя суспільства.

На думку багатьох дослідників головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб; забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступені між загальною та професійною освітою. В цих питаннях велику допомогу загальноосвітнім навчальним закладам надають міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК). Адже, за визначенням концепції профільного навчання в старшій школі МНВК – це навчальний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці.

Так, з метою впровадження в практику вищезгаданого принципу, методистом з профільного навчання та профорієнтації Тернівського МНВК було розроблено систему здійснення профорієнтаційної роботи, яку умовно можна поділити на такі етапи:

Профінформування. Даний етап передбачає роботу з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, хоча теоретично він має починатися набагато раніше. Всі ми неодноразово спостерігали, коли дитина ще до першого класу грається в лікаря чи будує будиночки в пісочниці, або як молодші школярі жваво обговорюють професії своїх батьків, сперечаючись які з них важливіші. А це вже прояви першого інтересу до масових професій. Розумне втручання спеціаліста на ранніх етапах формування особистості дає високі результати, про що свідчить досвід зарубіжних країн. Профінформація ж, серед зазначених на початку учнів, вікові особливості яких передбачають раптові переміни в інтересах, істотний підйом пізнавальної активності, ставить перед собою такі цілі: ознайомлення з банком даних про ринок найманої праці, тенденціями його розвитку, умовами та характером праці, оплатою праці. Використовуються також професіограми та професіографічні картки, буклети та методичні посібники, що сприяють професійному самовизначенню. Створюється комп’ютерний банк даних про масові професії. Проводяться дні профорієнтації, програма яких включає світ професій, в тому числі й тих, які можна здобути у Тернівському МНВК, а також первинну психодіагностику з метою виявлення інтересів, здібностей і нахилів учнів, та визначення сфери діяльності для їх найкращої самореалізації. У випадку вибору учнями нетехнологічного профілю, надається інформація про спецкурси та курси за вибором, які можна пройти на базі Тернівського МНВК і паралельно отримати професійно-технічну освіту.

Профконсультація. Проводиться серед учнів 9-11 класів. Спрямована на уточнення соціально-професійного статусу особистості. Передбачає тісну взаємодію методиста з профорієнтації, психологів-профконсультантів, батьків, викладачів, класних керівників з учасниками навчального процесу. Завдання: визначення учнем спільно з товаришами, психологами, батьками своїх інтелектуальних, психофізіологічних, моральних можливостей, необхідних для оволодіння конкретною обраною професією, що досягається за допомогою анкетування, тестування, діагностичних заходів, активізуючих профорієнтаційних методик. Здійснення корекції, розвитку та покращення виявлених параметрів особистості в світлі вимог до майбутньої професії.

В ході профконсультування школярам пропонується пройти курс „Соціального загартування в умовах жорсткої конкуренції”, присвячений питанням працевлаштування в умовах високої конкуренції, соціальному самозахисту. Учні ознайомлюються з правилами ефективної співбесіди під час працевлаштування, правилами оформлення ділової документації (анкет, заяв, резюме). Проходять тренінги „Чи вмію я презентувати себе на ринку праці?”, „Чому на цю роботу повинні взяти саме мене?” та інші.

Профвідбір. Здійснюється серед учнів 11-х класів. В умовах переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, питання своєчасного здобуття професії значно загостриться. Проведені дослідниками соціологічні опитування доводять, що понад 80% учнівської молоді разом із отриманням атестату про загальну середню освіту бажають отримати і робітничу професію. В даному випадку міжшкільні навчально-виробничі комбінати, як центри профорієнтації, можуть ефективно вирішувати подібні питання.

Класифікація професій

Залежно від предмету праці всі професії поділяються на п'ять типів

"Людина - природа"

Професії: майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу тощо.

Серед професій типу "людина - природа" можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

Це професії, пов'язані з сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму і готельного бізнесу.

Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють у колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все таки головний предмет уваги і турбот рослинників - рослини та їх середовище існування.

При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку чи як до майстерні, де ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву.

Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни у них, які часом незворотні. Від людини потребується ініціатива та самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і далекоглядність.

"Людина - техніка"

Головний, провідний предмет праці - технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії.

Професії: прохідник, столяр, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо.

Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

Серед професій типу "людина - техніка" можна виділити:

- професії із добування, обробки ґрунтів, гірських порід;

- професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;

- професії з виробництва і обробки металу, механічного складання, монтажу машин, приладів;

- професії з ремонту, наладки, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;

- професії з монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;

- професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;

- професії з ремонту, наладки, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;

- професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;

- професії із переробки продуктів сільського господарства.

При обробці, перетворенні, переміщенні чи оцінці технічних об'єктів від працівника потребуються точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, в світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Разом з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавча дисципліна.

"Людина - людина"

Головний, провідний предмет праці - люди.

Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу тощо.

Серед цього типу професій можна виділити:

- професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;

- професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

- професії, пов'язані з побутовим, торговим обслуговуванням;

- професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;

- професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей та керівництвом художніми колективами;

- професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Для успішної роботи за професіми цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також опанувати знаннями у відповідній області виробництва, науки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

- стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;

- потреба в спілкуванні;

- здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;

- уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;

- уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

"Людина - знакові системи"

Головний, провідний предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови.

Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст тощо.

Серед професій типу "людина - знакові системи" є:

- професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;

- професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;

- професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей довколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем.

"Людина - художній образ"

Головний, провідний предмет праці - художній образ, способи його створення.

Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр по каменю, літературний працівник.

Професії типу "людина - художній образ" включають:

- професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;

- професії, пов'язані з музичною діяльністю;

- професії, пов'язані з літературно-художньою діяльністю;

- професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

Одна з особливостей професій типу "людина - художній образ" полягає в тому, що значна частина трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко докладаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

1. Позиція старших членів родини

Є старші, які несуть пряму відповідальність за те, як складається твоє життя. Ця турбота поширюється й на питання про твою майбутню професію.

2. Позиція товаришів, подруг

Дружні зв'язки, можуть сильно впливати на вибір професії. Можна дати лише загальну пораду: правильним буде рішення, що відповідає твоїм інтересам і збігається з інтересами суспільства, у якому ти живеш.

3. Позиція вчителів, шкільних педагогів

Спостерігаючи за поведінкою учня, навчальною і позанавчальною, досвідчений педагог знає багато такого про тебе, що приховано від непрофесійних очей і навіть від тебе.

4. Особисті професійні плани

Під планом у цьому випадку маються на увазі твої уявлення про етапи освоєння професії.

5. Здібності

Про своєрідність своїх здібностей треба судити не тільки по успіхах у навчанні, але й по досягненнях у найрізноманітніших видах діяльності.

6. Рівень вимог на суспільне визнання

Плануючи свій трудовий шлях, дуже важливо подбати про реалістичність своїх вимог.

7. Інформованість

Важливо подбати про те, щоб відомості, що здобуваються тобою, про ту або іншу професію не виявилися перекрученими, неповними, однобічними.

8. Схильності

Схильності проявляються в улюблених заняттях, на яких витрачається більша частина вільного часу. Це - інтереси, підкріплені певними здібностями.

Кiлькiсть переглядiв: 1473

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Червень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930